Rekrutacja

Startuj z nami drogą nowoczesnego kształcenia zawodowego!

Trwa nabór na kierunki: technik mechanik, technik handlowiec i technik mechatronik realizowane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Kształcenie odbywa się w systemie dualnym przy współudziale firmy partnerskiej Haering Polska Sp. z o.o. Model takiej edukacji zawodowej zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną.

Oferujemy miejsca dla 100 osób zainteresowanych kształceniem teoretyczno-praktycznym w naszej szkole.

Dokumenty, które należy złożyć aby rozpocząć kształcenie to:

  • wypełniony wniosek;
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zawodowej (oryginał lub odpis);
  •  3 zdjęcia;
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy  – skierowanie do lekarza należy pobrać w sekretariacie.

Kryteria rekrutacji:

  • wykształcenie średnie bądź zawodowe;
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – wymagane zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Zapraszamy!